Basnicky.sk

Pravidlá stránky basnicky.sk

 1. užívateľ môže na stránku vkladať len vlastnú tvorbu
 2. užívateľ nesmie porušovať autorský zákon (618/2003 Z.z.) a medzinárodné autorské práva
 3. užívateľ nesmie v dielach porušovať platnú legislatívu Slovenskej republiky (zákony týkajúce sa hanobenia národa, etnickej skupiny, rasy a presvedčenia, prejavov rasizmu, fašizmu alebo iných hnutí a ideológií smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov)
 4. pre vložené literárne dielo platí, že užívateľ si za ním stojí a reprezentuje ho
 5. užívateľ nesmie urážať a ponižovať iných užívateľov a návštevníkov stránky www.basnicky.sk, či iné skutočné osoby, vo svojej tvorbe ani vo svojich príspevkoch
 6. užívateľ nesmie propagovať politické strany a cirkev
 7. je zakázané uverejňovať v príspevkoch a fóre odkazy na stránky s úmyslom propagácie či zárobku, stránky porušujúce platnú legislatívu SR, spamovať a vkladať bezpredmetné príspevky (napr. typu „smajlík")
 8. počet diel vložených za jeden deň je limitovaný na 5
 9. komentáre pod dielom sa musia týkať daného diela
 10. Mail uvedený v profile užívateľa je pravdivý a funkčný a v prípade potreby naň môžu administrátori užívateľa kontaktovať
 11. Administrátor si vyhradzuje právo vymazania príspevkov bez udania dôvodu

Svojou registráciou vyjadrujem súhlas s uvedenými pravidlami

Sankcie pri porušení pravidiel

 • Vymazanie diskusného príspevku
 • Vymazanie diela
 • Vymazanie užívateľského konta
 • Zablokovanie IP adresy užívateľa